OEM&ODM
ความพึงพอใจสูงสุดและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยา ทำให้บริษัทได้ตัดสินใจนำระบบบริหารงานคุณภาพ มาใช้เป็นแนวทางในระบบทางในการยกระดับระบบจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตยา GMP
ที.แมน ฟาร์มา ขอร่วมสนับสนุน โครงการทีมแพทย์อาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 (THAI COVID CARE)โดยการส่งมอบยา Ivermectin จำนวน 10,000 เม็ด
ยาไอเวอร์เม็กติน (Ivermectin) มีประวัติการศึกษาถึงประสิทธิภาพการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสอื่นๆ มากว่า 50 ปีแล้ว เช่น โรคไข้เลือดออกเดงกี่ โรคไข้ซิก้า โรคชิกุนคุนย่า จะเห็นได้ว่ายาฆ่าพยาธิดังกล่าว

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150