Dexocorte (เดกโซคอร์ต)
ความพึงพอใจสูงสุดและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยา ทำให้บริษัทได้ตัดสินใจนำระบบบริหารงานคุณภาพ มาใช้เป็นแนวทางในระบบทางในการยกระดับระบบจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตยา GMP
ประมวลภาพงานสัมมนาวิชาการ " เราต้องไม่...(ภูมิ)แพ้ " เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นที่ ห้องประชุม We happy ณ โรงพยาบาลพญาไท ภายในงานมีการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปและผู้สนใจเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ โดยได้รับการบรรยายจาก นพ.ปรีดา สง่าเจริญกิจ กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิแพ้
ในยุคดิจิตอลชีวิตประจำวันของเราหลีกหนี คอมพิวเตอร์ แท็บแล็ต มือถือไม่ได้ ซึ่งส่งผลโดยจตรงกับความสามารถด้านการมองเห็น การดูแลสุขภาพดวงตา จึงเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะนำไปสู่พัฒนาการเรียนรู้ด้านอื่นๆ คุณพ่อคุณแม่จึงควรใส่ใจมากที่สุด

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150